TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO : 5
Tarih: 3.12.2013 22:00:00| Okunma Sayısı: 1761

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO : 5

Kabul Tarihi: Y.K./07 08.10.2013/2013

MUNZAM EMEKLİLİK YARDIMI
Madde 1

Bu yönergenin amacı; 19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu'nun amaçları doğrultusunda, avukatlar arasındaki dayanışmayı teşvik etmek, avukatların ilerleyen yaşlarında yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve meslek kuruluş larının maddi manevi desteğini mesleklerinin her döneminde hissetmelerini sağlamak amacıyla, gerekli koşulları taşıyan avukatlara yapılacak “Munzam Emeklilik Yardımı”na ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Madde 2

Bu yönerge Avukatlık Yasası 27/A . maddesi ile Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği’nin 17. maddesine dayanılarak, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Madde 3

“Munzam Emeklilik Yardımı”nın bütçesi, aşağıda sayılan kaynaklardan oluşur:
a) Her mali yıl için Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu pul satış bütçesinin %40’ı,
b) 1136 sayılı Kanun’un, “Birlik Genel Kurulu’nun Görevleri”ni düzenleyen 117.maddesinin, “kesenek miktarının tespiti” ne ilişkin 8. bendi doğrultusunda; Birlik kesenek miktarının ½’si,
c) Sosyal Yardımlar Bütçe Bakiyesinin %50’si, 
d) Munzam Emeklilik Hesabında oluşacak faiz gelirleri,
e) Her mali yıl başında tahakkuk eden ilk “Munzam Emeklilik Yardımı”nın ½’si,
f) Bağışlar.

Madde 4

TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından “Munzam Emeklilik Yardımı” bağlanabilmesi için; altmış dokuz yaşını doldurmuş olmak, başvuru sırasında baroya kayıtlı olmak, baroya kayıtlı şekilde, fiilen toplam en az yirmi yıl süreyle avukatlık faaliyetinde bulunmuş ve mensup olunan baronun avukatlık keseneğini ödemiş olmak ve TBB tarafından istenecek bilgi ve belgeleri ibraz etmek gereklidir.
Başvuru tarihinde baroya kayıtlı olmayan avukatın; baroya yeniden kaydolması halinde “Munzam Emeklilik Yardımı”ndan yararlanabilmesi için, barodan son olarak kaydını sildirdiği tarih ile yeniden kaydolduğu tarih arasında geçen süre kadar baro kaydının devam 
etmesi gerekir.

Fon varlığı ve aktüeryal değerlendirme sonucuna bağlı olarak emeklilik yaşı, kademeli olarak aşağı çekilebilir. Altmış dört yaşın altında “Munzam Emeklilik Yardımı” ödenmez.

Madde 5

a) Avukatlık faaliyetine son vermiş ancak barosuna üyeliği devam eden avukatlar, TBB Yönetim Kurulu tarafından aktüeryal ilkeler göz önünde bulundurularak belirlenen “Munzam Emeklilik Yardımı”nın tamamından yararlanır.
b) Avukatlık faaliyeti ve barosuna üyeliği devam eden avukat, yukarıda tanımlanan “Munzam Emeklilik Yardımı”nın %70’inden yararlanır.

Madde 6

“Munzam Emeklilik Yardımı”ndan yararlanma koşullarını taşıyan avukat, bunadair belgelerle birlikte kayıtlı olduğu baroya başvurur. Baro, avukata ilişkin bilgi ve belgeleri ön incelemesini yaptıktan sonra dosya halinde TBB’ne teslim eder. Teslim tarihini müteakip
TBB Yönetim Kurulu, gerekli koşulları taşıyan avukata 1 ay içinde “Munzam Emeklilik Yardımı”nın bağlanmasına karar verir.

Madde 7

Başvuru dosyası, SYDF Danışma Kurulunca hazırlanan raporla birlikte TBB Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından görevlendireceği üç kişiden oluşan “komisyon”a sevk edilir. Komisyonun, başvuru sahibi avukatın “Munzam Emeklilik Yardımı”nı hak ettiğini tespit etmesi halinde, başvuru TBB Yönetim Kurulu gündemine sunulur. Başvuru sahibi, TBB Yönetim Kurulu’nun kabul kararı ile “Munzam Emeklilik Yardımı”na hak kazanır.

Hak kazanan üyelerin, “Munzam Emeklilik Yardımı”na ilişkin ödemeleri, TBB Yönetim Kurulu kararını izleyen süreçteki ilk üç aylık ödemelerin yapılacağı tarihten başlamak üzere üçer aylık dönemler halinde, yasal kesintiler düşüldükten sonra peşin olarak
yapılır. TBB Yönetim Kurulu’nun “Munzam Emeklilik Yardımı” onay kararının tarihi ile ilk ödeme tarihi arasında geçen süre için bir ödeme yapılmaz. 

Madde 8

“Munzam Emeklilik Yardımı”nın miktarı, fonun varlıklarının ve yükümlülüklerinin aktüeryal değerlendirme sonuçlarına göre, TBB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu Danışma Kurulu’nun önerisi ve TBB Yönetim Kurulu kararı ile her yıl belirlenir. Alınan karar, mali yıl başından itibaren ileriye dönük olarak uygulanır.

Madde 9

“Munzam Emeklilik Yardımı,” avukatın kendisine bağlanır. Avukatın mirasçılarına “Munzam Emeklilik Yardımı” yapılmaz.

Madde 10

Baro levhasından silinme veya ölüm halinde, “Munzam Emeklilik Yardımı”ndan yararlanma hakkı sona erer.

Madde 11

Barolar tarafından ödenmesi gereken kesenek tutarlarının ödenmemesi halinde,ödenmeyen tutar, TBB tarafından mevzuata göre barolara yapılan ödemelerden mahsup edilir.

Madde 12

Bu yönerge, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabulü ile yürürlüğe girer.

Madde 13

Bu yönergenin hükümleri, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

22.06.2018
AV. HİCRAN KANDEMİR
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.