27468 SAYILI RESMİ GAZETE İLANI(ÇEK DEFTERLERİ)

21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29243

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE, BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE

YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTAR İLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA

YASAĞI KARARLARININ BİLDİRİLMESİNE VE DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2015/1)

MADDE 1  20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)in 4 üncü maddesinde yer alan binyüzyirmi Türk Lirası”ibareleri binikiyüz Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2  Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan altıyüzaltmış Türk Lirası” ibareleri yediyüz Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3  Bu Tebliğ 26/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.